Länkstig

Studentinflytande

Här kan du läsa om hur GUS bedriver studentinflytande på universitetsgemensamm nivå

Om studentinflytandet

Enligt svensk lag har studenterna rätt till inflytande och medbestämmande i fråga om deras utbildning. På Göteborgs universitet utses studentrepresentanterna av studentkårerna. I lokala organ och grupper utser den lokala studentkåren representanten. Rör det sig om centrala eller fakultetsövergripande organ utser GUS studenternas representanter.

Högskolelag (1992:1434)
2 kap. De statliga högskolornas organisation
7 § Studenterna har rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation. Lag (2010:701).

På Göteborgs universitet sköts dena representation på fakultetsnivån av GUS 4 medlemskårer; Göta studentkår, HHGS, Konstkåren och SAKS. Vill du vara studentrepresentant på din fakultet kontaktar du din medlemskår

På Universitetsnivå organiseras representationen genom GUS. Här kommer medlemskårerna gemensamt överens om vem som ska representera universitetets samtliga studenter i de universitetsgemensamma organen

 

Vill du bli studentrepresentant i ett universitetsgemensamt organ?

Ordinarie val av studentrepresentanter sker under vårterminen för respektive verksamhetsår. Alla som studerar vid Göteborgs universitet är välkomna att kandidera men kårmedlemmar prioriteras i processen.

Om du kandiderar vid en annan tid än under vårvalet är det presidiet som sköter inkomna nomineringar. De nås däremot via valberedningens mejladress: val@gus.gu.se.

Du hittar alla lediga uppdrag och hur du kandiderar på sidan Lediga uppdrag.

När du kandiderar till ett uppdrag för Göteborgs universitets studentkårer kommer vi att inhämta vitsord från din studentkår. För att de ska vara förberedda, lägg gärna din kår som en kopia i ditt nomineringsmejl.

  • Göta studentkår - utbildning@gota.gu.se
  • HHGS - utbildning@hhgs.se
  • Konstkåren - ordforande@konstkaren.gu.se
  • SAKS - utbildning@saks.gu.se